<kbd id='07222f5747'></kbd><address id='07222f5747'><style id='07222f5747'></style></address><button id='07222f5747'></button>

     ???òà? ìà?è?ò??? ??í??ê??? íà?è?íà?üí??? ò??íè÷??ê??? óíè????èò?òà Masters Portal of Donetsk National Technical University

     ?ó??êèé| English


     ?á????÷?íè? ?è??è??èí? ?èò??àòó??é     ??ò??à????è ìà?è?ò???     ??ì? ???ó?êí?? ?àá?ò


     ??í???

     ??ì?ü?ò??í?? ?á?à???àíè? ? ??í???

      

     ?í??í??í?é êà?üêó??ò??


     ???òà? ìà?è?ò??? ??í??? èíè?èè???àí ? 2000 ???ó ? ?àìêà? ????êòà íàó÷í?-?á?à???àò??üí?é ??òè URAN


     ?í???ìà?è?íí?é ?àéò
     ???à??íí?? ??ê???íè??


     ??ò??è? ??í??? ? ??í?é êà?òèí?


     ????????? ê ìà?è?ò?àíòàì è ????òèò???ì ???òà?à:

     ?í???è?íê? ?.?., ??í??àò??ü êó??à ??íò??í?ò-ò??í????èè? è ???òà?à ìà?è?ò???, ?à???ó?ùèé êà?????é ê?ì?ü?ò??í?é èí??í??èè ??í???


     ??ê?ì?í?ó?ì?? ó÷?áí?? ????áè? ?? êó??ó:

     ??á-òè????à?èêà
     ??á-òè????à?èêà.
     ??êó??ò?? ????ì??íè? ò?ê?ò?? ??? ?íò??í?òà

      

      

      

       ? ??í???, 2000-2017
        E-mail:
        anoprien@ya.ru
      

     双子母性本能

     ????????? ??????? ? ?????????, ??????????? ????????? ????????????? ?????×?????? ????????????

     ???????????? ??????????????

     ?à?è?ò?àòó?à ??í??ê??? íà?è?íà?üí??? ò??íè÷??ê??? óíè????èò?òà

     (??? íà?è?à?èè è????ü?óéò? ÷è???íí?? ?íà÷?íè? ? òàá?è?à?)

      

     ?àêó?üò?ò? è èí?òèòóò?

     (? 2010 ?.)

     2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
     ?àêó?üò?ò ê?ì?ü?ò??í??íàóê è ò??í????èé (???)  106 103 105 115 108 24 25 48 80
     ?àêó?üò?òê?ì?ü?ò??í?? èí???ìà?è?íí?? ò??í????èé è à?ò?ìàòèêè (????) 40 39 48 49 43 7 7 52 56
     ?àêó?üò?ò ?à?è?ò??íèêè è ????èà?üí?é?????ò??êè 8 8 9 6 9 2
     ???êò??ò??íè÷??êèé ?àêó?üò?ò(???) 55 60 38 33 33 16 16 64 64
     ?è?èê?-ì?òà??ó??è÷??êèé ?àêó?üò?ò (???) 50 47 47 48 35 20 29 29 29
     ?í?òèòóò ???í??? ???à è ??????èè (???) 63 63 62 44 48 37 17 17 17
     ?àêó?üò?ò èí??í??í?é ì??àíèêè è ìà?èí??ò???íè?(???) 45 37 29 28 41 21 21 48 48
     ?àêó?üò?ò ?ê????èè è ?èìè÷??ê?é ò??í????èè(???)  33 57 44 25 29 12 12 38 38
     ?í??í??í?-?ê?í?ìè÷??êèé ?àêó?üò?ò (???) 45 75 59 62 64 13 45 45 45
     ?í?òèòóòèí???ìàòèêè è è?êó??ò??íí??? èíò????êòà  42   
     ?ò??? 445 489 483 410 410 152 172 341 377

      

      ?àêó?üò?ò??÷è??èò??üí?é ò??íèêè è èí???ìàòèêè (????)20203234306773 89 77 83
      ?àêó?üò?òê?ì?ü?ò??í?? èí???ìà?è?íí?? ò??í????èé è à?ò?ìàòèêè  (?????)8242036466973 62 65  48
      ?àêó?üò?ò??ê?í?ìèêè è ì?í???ì?íòà (???)-23605062--127 76
      ???àíè÷??êèé?àêó?üò?ò (??)1612151713283322 23  25
      ???êò??ò??íè÷??êèé?àêó?üò?ò (????)617151919253626 48   45
      ?àêó?üò?ò?ê????èè è ?èìè÷??êè? ò??í????èé(????)71213171023212724 28
      ?àêó?üò?ò?í????ì??àíèêè è à?ò?ìàòè?à?èè (????)8791112162938 38   24
      ?àêó?üò?ò???ò??í????èé è ó??à???íè? ???è?????ò??ì (????)231410718152023 26
      ?è?èê?-ì?òà??ó??è÷??êèé?àêó?üò?ò (???)--181329302841 42   58
      ???í?-??????è÷??êèé?àêó?üò?ò (???)813131712253827 34  44
      ?ò???:75130232222240301346353401 437

     ?????:á???? 5 ò???÷ ?àéò?? ìà?è?ò??? ??í??? (? ò?ì ÷è??? 2737 ? 2000-2009 ??.)

     ?????êòè?í????ò? ìà?è?ò??? ??í??? ? ??íü ??ó÷?íè? ?è???ì?? (? 2007 ???à)

     (??????í?? ?áí????íè? 23.03.2013)

     ??ò??à????èìà?è?ò???     ?÷?áí?-ì?ò??è÷??êè? ìàò??èà???? êó??ó??íò??í?ò-ò??í????èè?:

     ?àá??í?àéòà ìà?è?ò?à (!!!)

     ?óê?????ò???? ?à??àá?òê? ?àéòà: htm,pdf (!!)

     ??ò??è÷??êè? óêà?àíè? ê?àá??àò??í?ì ?àá?òàì: htm,pdf 

     ???í?÷í?é?è?ò è??????ê ??à÷è ?àéòà (!)

      

     ??ê?ì?í?ó?ì?? ?????àììí???á????÷?íè?

     ?ê?àì?íà?è?íí?? ???????: htm,pdf (!)

     ??á?àíí?? ??ê?èè     ?????íèò??üí?? èí???ìà?è?íí??è ì?ò??è÷??êè? ìàò??èà??. ??á?àíí?? ???ó?üòàò? ?àá?ò? ìà?è?ò???


     ?ê?àì?íà?è?íí?? ??????? è ?à?à÷è ?? êó??ó "?????ì?íí?? ???á??ì? ???"

     ??èì??? ????íè? ?à?à÷ ?? êó??ó "?????ì?íí?? ???á??ì? ???"


     ?àá??íèí?è?è?óà?üí??? ??àíà(???ìà?è?ò?àíò?? ?àêó?üò?òà ??? ?????????ì??ò?à ?áó÷?íè?)

     ??èì??????ì??íè? ???ò??à è ?à??àò?÷í??? ìàò??èà?à ? ?è??à?ò??????àòà (???è????ü???àíè? ? ???????? ?àùèò? ?àá?ò ìà?è?ò?àíò?? ?àêó?üò?òà ??? ò??òü??? ??ì??ò?à, à?ò??????àò ? ???ìàò? ?5 í??á???èì ? 6-òè ?ê?.)     ?????íà?üí?? ?àéò? ??êò???? êó??à ??íò??í?ò-ò??í????èè?:

     ?í???è?íê? ???ê?àí?? ?ê?????è÷

     ??àíè?à ?????é ?à?è?ü??è÷

      

     ??÷?ìó ? ???òó?à? ? ??í???

     ???òà? ìà?è?ò??? ??í??ê??? íà?è?íà?üí??? ò??íè÷??ê??? óíè????èò?òà Masters Portal of Donetsk National Technical University